Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko – decyzje środowiskowe.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

- Art. 3 ust. 1 pkt 5, dział I, rozdział 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 2020, poz. 283 ze zm.) zwana dalej ustawą ooś;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

We wniosku należy zamieścić następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy (nazwa, adres, telefony)
 • rodzaj przedsięwzięcia (budowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania)
 • kwalifikacja przedsięwzięcia wg rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko: § .... ust. ... pkt. ... lit. ...
 • miejsce realizacji inwestycji będzie realizowane przedsięwzięcie (obręb, numery ewidencyjne działek, adres).

Załączniki:

 1. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie; (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś);
 2. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3; (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy ooś);
 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy ooś , dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie) – wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowania oraz każdego organu opiniującego (4 egzemplarze);
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 62a ustawy ooś, (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowania oraz każdego organu opiniującego (4 egzemplarze);
 3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a; (zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy ooś);
 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska);
 5. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew  i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 6. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 7. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Wpływ realizacji inwestycji na środowisko.
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata Skarbowa

205 zł opłata skarbowa za decyzję z wyj. podmiotów zwolnionych z opłaty
17 zł - w wypadku złożenia pełnomocnictwa.

Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni (zgodnie z art. 35 § 5 kpa – do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłata za odwołanie
Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.