Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata skarbowa:

  • przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu – 105,00 zł.
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłata za odwołanie
Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie, jednakże nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.