Wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych.

Wymagane załączniki

1.Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z lokalizacją projektowanych urządzeń lub obiektów
2.Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty
3.Klauzulę informacyjną dot. RODO

Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu

brak

Formularze papierowe
  • PDF DOC Wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

30 dni od daty wpłynięcia wniosku

Termin załatwienia sprawy

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie dotyczy

Uwagi