Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

- art. 29-39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, dalej pgk,
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. ws. rozgraniczania nieruchomości,
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane wnioski

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Wymagane załączniki

1)    dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
(aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.)
2)    kopia aktualnego odpisu z KRS-u (osoby prawne);
3)    mapę do celów prawnych (na mapie zaznaczyć linie graniczne, których ma dotyczyć rozgraniczenie).
4)    wszelkie (znane wnioskodawcy) dokumenty, które pozwolą ustalić przebieg spornej linii granicznej.

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Za wydanie decyzji – 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53).
Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wyrysu lub kopii – 17,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część IV).
Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie za pośrednictwem banku lub poczty.

Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni.

Tryb odwoławczy

1.    Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości jako ostatecznej w postępowaniu administracyjnym nie służy odwołanie do organu II instancji. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu w Choszcznie.
2.    Od postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania rozgraniczeniowego, stronie przysługuje możliwość wniesienia zażalenia, które wnosi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Opłata za odwołanie
Zapłać

brak

Uwagi

Po złożeniu wniosku Burmistrz wydaje postanowienie
o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,
na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.
Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje upoważniony przez Burmistrza geodeta na koszt uczestników postępowania rozgraniczeniowego. Po dostarczeniu przez upoważnionego geodetę dokumentów geodezyjnych (przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)               z przeprowadzonych czynności, Burmistrz wyda decyzję zatwierdzającą ustalone granice. W dniu wydania decyzji zatwierdzającej ustalone granice, Burmistrz wyda postanowienie, w którym ustali dla stron postępowania koszty przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Na postanowienie to służy stronom możliwość wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego.