Podział nieruchomości.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

- art. 92-100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dalej ugn,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. ws. sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
- art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane wnioski

Wniosek o podział nieruchomości.

Wymagane załączniki

1)    dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ugn; (aktualny odpis z księgi wieczystej albo notarialną umowę nabycia nieruchomości od osoby wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po osobie ujawnionej w księdze wieczystej jako właściciel, lub też inne dokumenty, z którymi związane są skutki stwierdzenia albo potwierdzenia nabycia prawa własności) lub oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - art. 233 §1 Kodeksu Karnego. Składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”),
2)    kopia aktualnego odpisu z KRS-u (osoby prawne);
3)    wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
4)    decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ugn;
5)    pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a ugn,
w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
6)    wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ugn (egzemplarze – ilu wnioskodawców
+ 1 egz. dla organu);
Wstępny projekt podziału nieruchomości, opracowuje się
na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu.
Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
•    granice nieruchomości podlegającej podziałowi,
•    oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości,
•    powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
•    naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
•    przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
•    przedstawione w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej,
7)    protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
8)    wykaz zmian gruntowych;
9)    wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu
w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
10)    mapę z projektem podziału.
Dokumenty wymienione w pkt 7 – 10, za wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ugn, .należy przedłożyć po uzyskaniu postanowienia pozytywnie opiniującego przedłożoną propozycję podziału. Dokumenty te winny być poświadczone klauzulą przyjęcia i pochodzenia z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Choszcznie.

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Wniosek o podział nieruchomości.
  • DOC Wniosek o podział nieruchomości. II etap
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać
Termin załatwienia sprawy

Do 60 dni.

Tryb odwoławczy

1.    Na postanowienie w sprawie podziału nieruchomości, stronie przysługuje możliwość wniesienia zażalenia, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie,
za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego
w Choszcznie). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2.    Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Choszcznie).

Opłata za odwołanie
Zapłać

brak

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego.  Uprawnionym podmiotem mogącym żądać wszczęcia postępowania podziałowego jest osoba prawna lub fizyczna mająca w dokonaniu podziału ewidencyjnego interes prawny- art. 97 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, iż postępowanie podziałowe może być wszczęte tylko
na wniosek takiego podmiotu, którego strefy prawnej będzie dotyczył podział ewidencyjny. Podział ewidencyjny nieruchomości jest uprawnieniem należącym do sfery wykonywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, dlatego też wnioskodawcą podziału mogą być zarówno właściciel, jak i użytkownicy wieczyści nieruchomości. W przypadku współwłasności (wieczystego współużytkowania) wniosek podpisują wszyscy współwłaściciele (wieczyści współużytkownicy). Jeżeli wniosek składa inna osoba niż osoba fizyczna, to powinien on być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli. We wniosku należy podać cel podziału nieruchomości, tj. przeznaczenie projektowanych działek i planowany sposób ich zagospodarowania.