Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

- art. 363 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)
- § 4 ust. 1, ust. 3 pkt. 1, ust. 4, ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

Wymagane wnioski

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Wymagane załączniki

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Informacja o wyrobach zawierających azbest - osoby fizyczne
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

Nie wymaga odpowiedzi

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie

Nie przysługuje

Uwagi

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, (osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą) dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury.
 
Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru określonego w punkcie I.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Kopię złożonej informacji (drugi egzemplarz), właściciel, zarządca lub użytkownik przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.