Odszkodowanie za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

Wymagane wnioski

Wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego

Wymagane załączniki

•    Kserokopia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, w wyniku którego wydzielono działkę gruntu, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Choszczno;
•     Aktualny odpis z księgi wieczystej (z ujawnionym podziałem nieruchomości, w wyniku którego wydzielona została działka gruntu, która przeszła na własność Gminy Choszczno);
•    Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego –
w przypadku osoby prawnej.

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Brak

Termin załatwienia sprawy

Do roku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości odszkodowania, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości, tj. zgodnie z art. 131 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W przypadku obciążenia dzielonej nieruchomości hipoteką, lub innym obciążeniem, przed wystąpieniem o odszkodowanie konieczne jest uzyskanie zgody wierzyciela na zwolnienie części nieruchomości spod obciążenia hipotecznego (dot. nowoutworzonej nieruchomości przeznaczonej pod drogę publiczną), która zostanie dołączona do wniosku o założenie dla niej nowej księgi wieczystej bez obciążenia jej hipoteką, lub innym obciążeniem.