Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej lub wewnętrznej na prawach wyłączności

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 ze zm.)

Uchwała nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna

Wymagane wnioski

Wniosek wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej lub wewnętrznej na prawach wyłączności (ZPUW)

Wymagane załączniki

1.    Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem planowanego zajęcia pasa wraz z umieszczanymi obiektami (jeśli takie występują) wraz z podaniem ich parametrów technicznych (wymiary, powierzchnia)
2.    Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (w innym przypadku sposób zabezpieczenia robót)
3.    Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
4.    Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty
5.    Klauzulę informacyjną dot. RODO

Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Zgodnie z uchwałą nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpłynięcia wniosku; w przypadku awaryjnego zajęcia pasa drogowego sprawy załatwiane są w trybie pilnym

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie dotyczy

Uwagi