Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej/wewnętrznej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 ze zm.)

Uchwała nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna

Wymagane wnioski

Wniosek wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub reklam (ZPUO)

Wymagane załączniki

1.    Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem umieszczanych obiektów budowlanych wraz z podaniem parametrów technicznych obiektów (wymiary, powierzchnia)
2.    Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
3.    Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty
4.    Klauzulę informacyjną dot. RODO

Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Zgodnie z uchwałą nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Choszczna

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpłynięcia wniosku; w przypadku awaryjnego zajęcia pasa drogowego sprawy załatwiane są w trybie pilnym

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie dotyczy

Uwagi