Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

 Art. 659 – 709 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
Art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
Uchwała nr V/44/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 roku   w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1400),
Zarządzeniem Nr 494/19 Burmistrza Choszczna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu za najem/dzierżawę nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Choszczno.

Wymagane wnioski

Wniosek

Wymagane załączniki

•    Kserokopia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, w wyniku którego wydzielono działkę gruntu, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Choszczno;
•     Aktualny odpis z księgi wieczystej (z ujawnionym podziałem nieruchomości, w wyniku którego wydzielona została działka gruntu, która przeszła na własność Gminy Choszczno);
•    Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego –
w przypadku osoby prawnej.

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi