Wydanie zgody na lokalizację zjazdu indywidualnego lub publicznego z gminnej drogi publicznej

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256)
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z gminnej drogi publicznej (LZ)

Wymagane załączniki
  1. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  4. Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty
  5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – w przypadku zjazdu publicznego
  6. Klauzulę informacyjną dot. RODO
Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wydanie zgody na lokalizację
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

W przypadku:
- zjazdu indywidualnego – nie dotyczy
- zjazdu publicznego – 82 zł

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpłynięcia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie dotyczy

Uwagi