Wydanie zgody na lokalizację zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256)
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 ze zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 poz. 65

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej (LPD)

Wymagane załączniki
  1. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 1 egz.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją połączenia działek
  3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  4. Pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty

Klauzulę informacyjną dot. RODO

Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wydanie zgody na lokalizację zjazdu
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpłynięcia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie dotyczy

Uwagi