Wydanie zgody na lokalizację obiektu budowlanego lub infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256)

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 470 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zgody na lokalizację obiektu budowlanego lub infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej (LOI)

Wymagane załączniki
  1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500,
  2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  3. Pełnomocnictwo jeżeli wniosek składa pełnomocnik inwestora, wraz z dowodem uiszczenia opłaty

Klauzulę informacyjną dot. RODO

Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wydanie zgody na lokalizację obiektu
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

brak

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpłynięcia wniosku

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

Opłata za odwołanie
Zapłać

Nie dotyczy

Uwagi