Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

Wymagane wnioski

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (przyłącza, sieci, drogi, inne)

Wymagane załączniki
  1. Projekt usytuowania  sieci  uzbrojenia  terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych - 2 egz.
  2. Decyzji o  warunkach  zabudowy (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego)* - 1 egz.
  3. Warunki techniczne  przyłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia ternu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami  - 1
  4. Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)*-1 egz.

Decyzja (umowa) na lokalizację urządzeń  w pasie drogi gminnej

Jednostka odpowiedzialna IPP
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Uzgodnienie dokumentacji projektowej
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

brak

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty wpłynięcia wniosku

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Zapłać

nie dotyczy

Uwagi