Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz.1716 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – cz. II ust. 20a załącznika do ustawy "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

1.    Aktualny zupełny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego. Za aktualny uznaje się odpis wydany nie wcześniej niż miesiąc od daty jego sporządzenia. W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu również zupełny odpis księgi wieczystej urządzonej dla lokalu.
2.    Dokumenty uprawniające użytkownika wieczystego do nieodpłatnego przekształcenia (np. decyzja wywłaszczeniowa, decyzja o przyznaniu działki zamiennej i inne tytuły prawne).
3.    Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł od wydania decyzji o przekształceniu płatna na konto Urzędu Miejskiego.

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłata skarbowa w wysokości 50,00 zł.

Termin załatwienia sprawy

Na wniosek właściciela zaświadczenie wydawane jest w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, natomiast na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu – w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

Opłata za odwołanie
Zapłać

brak

Uwagi