Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  w prawo własności nieruchomości Art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej

Wymagane wnioski

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wraz z załącznikami, skierowany do Burmistrza  Choszczna jako organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przekształcenia. W przypadku gruntów będących przedmiotem współużytkowania wieczystego, wniosek składają wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Wymagane załączniki

1.    Aktualny zupełny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego. Za aktualny uznaje się odpis wydany nie wcześniej niż miesiąc od daty jego sporządzenia. W przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego związanego z własnością lokalu również zupełny odpis księgi wieczystej urządzonej dla lokalu.
2.    Dokumenty uprawniające użytkownika wieczystego do nieodpłatnego przekształcenia (np. decyzja wywłaszczeniowa, decyzja o przyznaniu działki zamiennej i inne tytuły prawne).
3.    Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł od wydania decyzji o przekształceniu płatna na konto Urzędu Miejskiego.

Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł od wydania decyzji o przekształceniu płatna na konto Urzędu Miejskiego.

Termin załatwienia sprawy

Do 3 miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie
Zapłać

brak

Uwagi

Do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uprawnione są:
1.    Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.
2.    Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.
3.    Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (do tych osób stosuje się przepisy ustawy mimo nabycia prawa użytkowania wieczystego po dacie 13 października 2005 r.). W tym przypadku z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści, a w razie braku zgody stosuje się odpowiednio art.199 Kodeksu cywilnego.
4.    Spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
5.    Następcy prawni osób wymienionych wyżej.