Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane wnioski

1.    Wniosek o przyznanie bonifikaty, w którym należy wymienić osoby prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe i podać dochód brutto na osobę.
2.    Załączniki: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste: np. zeznania roczne PIT, dochód z tytułu najmu lub dzierżawy.
- osoby zatrudnione w zakładach pracy winny przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości  uzyskanego dochodu z tytułu świadczonej pracy w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste,
- osoby prowadzące działalność gospodarczą na potwierdzenie wysokości osiąganych dochodów  winny przedłożyć zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, uwzględniające dochody za cały poprzedzający rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste,
- emeryci i renciści dla potwierdzenia dochodu powinni przedłożyć oryginalne odcinki przekazu świadczenia przez ZUS z całego roku poprzedzającego rok, za który ma być opłata wnoszona, bądź zaświadczenia ZUS ujmujące dochód za ww. rok,
- studenci i pełnoletni uczniowie ubiegający się o bonifikatę zobowiązani są złożyć zaświadczenie z uczelni lub szkoły oraz oświadczenie, w którym stwierdzą czy i w jakiej wysokości uzyskali dochód  w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata roczna,
- osoby nie pracujące powinny złożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające zarejestrowanie i pobieranie zasiłku oraz oświadczenie stwierdzające, jakie dochody uzyskali w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata,
- osoby samotne wychowujące dzieci powinny przedłożyć dokument potwierdzający otrzymywane świadczenia alimentacyjne lub rentowe albo oświadczenie o braku świadczeń z tego tytułu,
- osoby ubiegające się o przyznanie bonifikaty oprócz przedłożenia ww. dokumentów winny złożyć oświadczenie iż przedstawione we wniosku informacje dotyczące osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe są zgodna ze stanem faktycznym i wyczerpujące.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna NR
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • PDF DOC Bonifikata od opłaty
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Zapłać

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

Do 3 miesięcy

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie
Zapłać
Uwagi

Z bonifikaty w opłatach rocznych w wysokości 50% mogą skorzystać osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego, jeżeli nieruchomość gruntowa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
W związku z faktem, iż opłatę z tytułu użytkowania wieczystego należy uiszczać do dnia 31 marca, dlatego wniosek o udzielenie bonifikaty winien być złożony przed upływem tego terminu.