Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r., 1396 ze zm.)

Wymagane wnioski

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne, według formularza zgłoszenia określonego w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1510 )

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Opłata skarbowa:

-  za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia – 120,00 zł

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Choszcznie nr konta 83 8359 0005 0028 9098 2000 0005  za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Opłata za odwołanie
Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

W przypadkach uzasadnionych koniecznością ochrony środowiska organ może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska