Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

- art. 152-153 art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony    środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2019 r., poz. 1510).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) -   część I pkt 13 załącznika do ustawy.

Wymagane wnioski

Druk zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków powinien zawierać:

  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość, świadczonych usług;
  4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
  5. wielkość i rodzaj emisji;
  6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji

informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
  1. Opłata skarbowa od przyjęcia zgłoszenia: 120 PLN.
  2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Oplata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia płatna na rachunek bankowy GBS w Choszcznie Nr 83 83590005 0028 9098 2000 0005 /potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do zgłoszenia/

Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku
z zabudową mieszkaniową.

Termin załatwienia sprawy

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Choszczna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.