Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

-art. 152 ust.1 i art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1510).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130, poz. 881)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 r., poz.100) -   część I pkt 13 załącznika do ustawy.

Wymagane wnioski

Druk zgłoszenia instalacji powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość, świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie wpływać na środowisko
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Przyjęcie wymaganego prawem zgłoszenia instalacji, z której emisja  nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega opłacie skarbowej

 • od przyjęcia zgłoszenia - 120 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Oplata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia płatna na rachunek bankowy GBS w Choszcznie
Nr 83 83590005 0028 9098 2000 0005 /potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do zgłoszenia/

Termin załatwienia sprawy

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać: - na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji, - w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia – w przypadku instalacji eksploatowanej

Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w  terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia sprzeciwu przez organ w drodze decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Choszczna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Stosownie do art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r r. poz. 1396 ze zm.) Burmistrz jest właściwy do przyjmowania zgłoszeń w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Zgłoszeniu podlegają instalacje niewymagające pozwolenia, mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz.881), które natomiast zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1510).

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać
na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

Prowadzący instalację, jest obowiązany:

 1. przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
 • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 • zakończeniu eksploatacji instalacji,
 • zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa zgłoszeniu instalacji
 1. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

Informacje, o których mowa należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

 • rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji;

zakończenia eksploatacji instalacji; zmiany w zakresie danych lub informacji,
o których mowa w zgłoszeniu instalacji