Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew lub krzewów

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa -  art. 83f  ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).

Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa musi  zawierać:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
  nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy, miejscowość,
 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 • oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,

dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo  gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew lub krzewów
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Za złożenie wniosku wraz z załącznikami nie pobiera się opłaty.
Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty.
Opłata skarbowa:

 • za udzielone pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł,

za wydanie zaświadczenia (na wniosek strony) o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w wysokości 17,00 zł,

Termin załatwienia sprawy

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Uwaga. 1) Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.

W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.

2) W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może wnieść sprzeciw, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew i krzewów:
Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

 • w lasach,
 • owocowych (z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody),
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat,
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na skrzyżowaniach i łukach,
 • usuwanych z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału (na podstawie decyzji właściwego organu), które utrudniają widoczność sygnalizatorów i eksploatację urządzeń kolejowych (na podstawie decyzji właściwego organu),
 • stanowiących przeszkody lotnicze (na podstawie decyzji właściwego organu).

 

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pnia  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 2. c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez pracownika tut. Urzędu. Z ich oględzin sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę zezwolenia (albo odmowy) na wycięcie drzew lub krzewów. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia. Zezwolenie takie wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Użytkownik wieczysty nieruchomości występuje z wnioskiem o zezwolenie jako posiadacz nieruchomości i dołącza do niego zgodę Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Jeśli nieruchomość jest własnością gminy, wówczas organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starosta. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.