Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). Wysokość opłat za wycinkę drzew i krzewów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1330).

Wymagane wnioski
 1. a)  wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać:
 • imię, nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 1. b)  w przypadku, gdy posiadacz nie jest prawowitym właścicielem nieruchomości — zgoda jej właściciela,
 2. c) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

d)  w związku z planowaną inwestycją — szczegółowa inwentaryzacja zieleni z zaznaczeniem na planie drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia oraz pozwolenie na budowę.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew i krzewów:
Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

 • w lasach,
 • owocowych (z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody),
 • na plantacjach drzew i krzewów,
 • których wiek nie przekracza 10 lat,
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 • niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową, ograniczających widoczność na skrzyżowaniach i łukach,
 • usuwanych z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału (na podstawie decyzji właściwego organu), które utrudniają widoczność sygnalizatorów i eksploatację urządzeń kolejowych (na podstawie decyzji właściwego organu),
 • stanowiących przeszkody lotnicze (na podstawie decyzji właściwego organu).

 

Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez pracownika tut. Urzędu. Z ich oględzin sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę zezwolenia (albo odmowy) na wycięcie drzew lub krzewów. Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić wyłącznie na podstawie zezwolenia. Zezwolenie takie wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Użytkownik wieczysty nieruchomości występuje z wnioskiem o zezwolenie jako posiadacz nieruchomości i dołącza do niego zgodę Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego będącej właścicielem nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Jeśli nieruchomość jest własnością gminy, wówczas organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starosta. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.