Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Urząd Miejski w Choszcznie
Choszczno 73-200, ul. Wolności 24
telefon: +48 95 765 93 00 fax: +48 95 765 93 06
Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP. W celu prawidłowego oznaczenia przedsiębiorcy do wniosku należy załączyć aktualną kopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej albo odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców,
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem. Do wniosku należy załączyć aktualne kopie dowodów rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności oraz przedstawić możliwości techniczne i organizacyjne z uwzględnieniem posiadanego sprzętu,
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia (termin należy określić dokładnie, np. w latach, maksymalny okres na jaki zezwolenie może być wydane wynosi 10 lat),
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do terenu, na którym położona jest baza transportowa Wnioskodawcy.
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna KO
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • DOC Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa wynosi:

 • za decyzję – 107,00 zł (część III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Przed wydaniem zezwolenia organ może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem