Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Karty informacyjne

(Jak załatwić sprawę w urzędzie)
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wniosek o udostępnienie numeru polisy
Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym dzierżawę lub najem.
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami
Wydanie zaświadczenia w sprawie dostępu nieruchomości do drogi publicznej
Wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością do celów budowlanych
Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Choszczno
Wpływ realizacji przedsięwzięcia na środowisko – decyzje środowiskowe.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów.
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew lub krzewów
Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność
Oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z bonifikatą
Wydanie kopii decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej
Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
Uzgodnienie dokumentacji projektowej
Wydanie zgody na lokalizację obiektu budowlanego lub infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
Wydanie zgody na lokalizację zjazdu z gminnej drogi wewnętrznej
Wydanie zgody na lokalizację zjazdu indywidualnego lub publicznego z gminnej drogi publicznej
Wydanie opinii do projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu.
Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji
Zatwierdzenie projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
Wydanie zezwolenia na awaryjne zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej lub wewnętrznej w celu prowadzenia robót
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej/wewnętrznej w celu prowadzenia robót
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej lub wewnętrznej w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej/wewnętrznej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej lub wewnętrznej na prawach wyłączności
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
Odszkodowanie za działki gruntu, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy
Użyczenie nieruchomości.
Wydanie zaświadczenia od kiedy figuruje wnioskodawca jako właściciel gospodarstwa rolnego oraz o wielkości gospodarstwa rolnego w hektach fizycznych.
Wydanie zaświadczenia od kiedy moi rodzice figurowali jako właściciele gospodarstwa rolnego.
Podatek leśny – osoby prawne
Podatek leśny – osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości – osoby prawne
Podatek rolny – osoby fizyczne
Podatek rolny – osoby prawne
Podział nieruchomości.
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
Zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego
Zaświadczenie o ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych
Zwrot podatku akcyzowego – osoby fizyczne
Zwrot podatku akcyzowego – osoby prawne